VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za odnose s javnošću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Pravosuđe, uprava i radni odnosi; Privreda; Finansije; Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice; Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline; Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport; Boračka pitanja;
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dženana Drljo, Viši refernet za informisanje
Telefon: 038 222 253
E-mail: info@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Transparentnost pristupa informacijama koje se nalaze pod kontrolom javnog organa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o slobodi pristupa informacijama, član 14. (“Službene novine FBiH”, broj: 32/01 i 48/11).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Nakanda za umnožavanje informacije Za prvih 10 stranica besplatno, za svaku slijedeću naknada iznosi 0,50 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda:722 921 ; Budžetska organizacija: 280 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva /Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa i kontakt telefon
Priroda i sadržaj informacije koja se traži
Na koji način se želi informacija saopštiti
Jedinstveni matični broj (za fizičko lice)
ID broj (za udruženje, organizaciju)
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade (u slučaju da se radi o umnožavanju informacije) Pošta/Banka Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 15 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 8 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 10 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva