VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Kantonalni stabmeni fond
DJELATNOST(I) Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ahmed Šunja, Direktor Kantonalnog stambenog fonda
Telefon: 038 222 321
E-mail: ksfbpk@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješavanje stambenih problema građana
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o stvarnim pravima, član 363. (“Službene novine FBiH”, broj: 66/13 i 100/13); Zakon o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, član 23. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 8/15); Zakon o imovini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, član 2. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 5/11); Odluka o načinu raspolaganju stanovima u vlasništvu Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde, član 4. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 6/10); Pravilnik o utvrđivanju uslova i kriterija za sticanje prava na kupovinu stana u stambeno-poslovnim objektima NN u Goraždu, Sve odredbe.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Socijalni status
Stambeni status
Adresa
Kontakt podaci
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu BiH Opština Original/Ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju Ministarstvo unutrašnjih poslova Original/Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih Opština Original/Ovjerena kopija
Da na teritoriji BiH nemaju rješeno stambeno pitanje:
1.posjedovnim listom za sve članove porodičnog domaćinstva sa kućne liste izdatim od opštinskih službi svih opština u BiH u kojima je podnosilac zahtjeva bilo kada imao stalno prebivalište,
2. izvodom i zemljšno knjižnog ureda za sve članove porodičnog domaćinstva sa kućne liste iz svih opština u BiH u kojima je podnosilac zahtjeva bilo kada imao stalno prebivalište i
3.potvrdom izdatom od upravitelja stambenog fonda na području BPK-a Goražde (“Goraždestan”d.o.o. Goražde) da podnosilac zahtjeva niti članovi njegovog porodičnog domaćinstva sa kućne liste nisu evidentirani kao nosioci stanarskog prava na nekom od stanova na području BPK-a Goražde
Općina/Upravitelj stambenog fonda Original/Ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, koji se mijenjaju ovisno o svakom javnom pozivu donošenjem Pravilnik o utvrđivanju uslova i kriterija za sticanje prava na kupovinu stana u stambeno-poslovnim objektima NN u Goraždu, za stambeno zbrinjavanje mladih: stepen sturčne spreme svih punoljetnih članova porodičnog domačinstva, broj članova porodičnog domaćinstva i iznos mjesečnih primanja (diploma/svjedočanstvo ili uvjerenje o stečenom stepenu obrazovanja, kućna lista, izvod iz matične knjige vjenčanih za bračnog druga, izvod iz matične knjige rođenih za sve članove porodičnog domaćinstva sa kućne liste) Obrazovna ustanova/ Opština Original/Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30/60 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 10 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva