VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mubera Ušanović, Viši stručni saradnik za zaštitu okoline
Telefon: 038 224 257
E-mail: minurbanizam@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Planom upravljanja medicinskim otpadom propisuje se upravljanje, sistem planiranja, rukovanja i tretmana medicinskog otpada u cilju smanjenja rizika za zdravstvene i druge radnike, stanovništvo i okolinu. Planom su precizno definisane procedure prikupljanja, selektivnog privremenog odlaganja medicinskog otpada te konačnog zbrinjavanja putem institucija koje su ovlaštene za obavljanje ove djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravljanju otpadom, član 6. (“Službene novine FBiH”, broj: 33/09 i 72/09); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom, član 5. (Službene novine FBiH”, broj: 77/08).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija:230 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa na rješenje 10 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija:230 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Plan upravljanja medicinskim otpadom Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.