VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sabina Hadžović, Viši samostalni refernet za pravne poslove
Telefon: 038 221 139
E-mail: minurbanizam@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se stranci izvrši povrat sredstva koja su pogrešno ili više uplaćena na budžet kantona.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2016.godinu, član 30. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 3/16); Zakon o administrativnim taksama, član 16. (“Službene novine BPK Goražde”, broj:12/13 i 12/15); Pravilnik o precudarama za povrat pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda sa jednistvenog računa trezora BPK Goražde, član 6. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 1/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime ili Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Datum uplate
Iznos uplate
Svrha uplate
Razlozi koji po podnosiocu zahtjeva smatra da ima povrat
Broj žiro računa podnosioca zahtjeva
Naziv banke na koji je potrebno uplatiti povrat sredstava
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uplatnica iz koje se može utvrditi da ima pravo na povrat Pošta/Banka Original
Kopija lične karte (za fizička lica) / Kopija
Kopija kartice sa koje se vidi broj računa (za fizička lica); transkakcijski račun (za pravna lica) / Kopija
Rješenje o povratu pogrešno uplaćenih sredstava, prikupljenih na ime zaštite okoliša (za pravna lica) Fond za zaštitu okoliša FBiH Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.