VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edin Kadrić, Viši stručni saradnik za prostorno planiranje
Telefon: 038 224 257
E-mail: minurbanizam@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Vlasnik građevine može pristupiti uklananjem građevine ili njenog dijela samo na osnovu pravosnažnog odobrenja za upravljanje. Građevina se uklanja zbog njene dotrajalosti i oštećenja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 143.-147. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 07/13, 16/13 i 6/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija: /; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa na rješenje za izdavanje odobrenja za uklanjanje građevina 25 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija: /; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ažurni katastarski plan Opštinska služba za katastar Kopija
Dokaz o pravu vlasništva građevine Opštinski sud Original
Projekat uklanjanja građevine (tri primjerka) Investitor Original
Saglasnost za uklanjanje nadležnih tijela ili drugih pravnih lica, ako se tim uklanjanjem može ugroziti javni interes (npr.zaštita spomenika kulture, zaštita komunalnih i drugih instalacija i dr.) Nadležna tijela Original
Procjena uticaja na okolinu u skladu sa posebnim zakonom ili odgovarajuća okolinska dozvola zasnovana na preliminarnoj procjeni uticaja na okolinu (samo u posebnim slučajevima) Minstarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde Original
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vremenski period propisan rješenjem
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.