VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edin Kadrić, Viši stručni saradnik za prostorno planiranje
Telefon: 038 224 257
E-mail: minurbanizam@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Postupkom se vrši izmjena i/ili dopuna odobrenja za građenje, u skladu sa namjeravanim izmjenama na građevini kojima se tehnički odstupa od rješenja u glavnom projektu, ali koje su još uvijek u okvirima uvjeta datih u urbanističkoj saglasnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj:2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 120. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 07/13, 16/13 i 6/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija: /; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa na rješenje za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za građenje 50% od iznosa takse za davanje odobrenja za građenje 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija: /; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezim/Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Opis tražene izmjene
Broj i datum odobrenja za građenje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Važeće odobrenje za građenje Minstarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde Kopija
Dokaz o pravu građenja (Zemljišno-knjižni izvadak,Saglasnost trećeg lica za gradnju na njegovom zemljištu) Opštinski sud Original
Projekat izmjene ili dopune na građevini Investitor Original
Saglasnost za priključak na javnu cestu (ako se traženom izmjenom ukaže potreba za pribavljanje dodatne saglasnosti) Direkcija za ceste Ovjerena kopija
Prethodna elektroenergetska saglasnost (ako se traženom izmjenom ukaže potreba za pribavljanje dodatne saglasnosti) JP Elektroprivreda BiH Original
Saglasnost komunalnog preduzeća (ako se traženom izmjenom ukaže potreba za pribavljanje dodatne saglasnosti) Javno komunalno preduzeće Original
Telekomunikaciona saglasnost (ako se traženom izmjenom ukaže potreba za pribavljanje dodatne saglasnosti) BH telecom Original
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.