VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edin Kadrić, Viši stručni saradnik za prostorno planiranje
Telefon: 038 224 257
E-mail: minurbanizam@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se svaka izgrađena građevina koristi nakon što nadležni organ izda dozvolu za njenu upotrebu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o vodama, član 107.-139. (“Službene novine FBIH”, broj: 70/06); Zakon o prostorom uređenju i građenju, član 129.-141. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 07/13, 16/13 i 6/15); Zakon o vodama, član 41.-43. (Službene novine BPK Goražde”, broj: 6/10); Pravilnik o troškovima obavljanja tehničkog pregleda građevina, Sve odredbe (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 14/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija: /; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa na rješenje za izdavanje odobenja za upotrebu i uvjerenja o završetku objekta 0,15% od predračunske vrijednosti objekta 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija: /; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Građevina na koju se zahtjev odnosi
Lokacija građenja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Fotokopija pravosnažnog odobrenja za građenje (uključujući i eventualne izmjene i dopune)/Uvjerenje o završetku gradnje (za dokumente za koje nije potrebno odobrenje za građenje) Minstarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde Kopija
Fotokopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine ili elaborat geodetskog snimanja izvedenog stanja izgrađenog objekta, odobren od strane nadležnog organa Opštinska služba za katastar Kopija
Pisani izvještaj nadzora nad građenjem Nadzorni organ Original
Pisani izvještaj izvođača o završetku radova Izvođač Original
Energetski certifikat Ovlašteno pravno lice Original
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 60 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 45 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.