VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edin Kadrić, Viši stručni saradnik za prostorno planiranje
Telefon: 038 224 257
E-mail: minurbanizam@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Za veoma kompleksne zahvate koji će zahtjevati dugotrajnu izgradnju, da prije dobijanja građevinske dozvole investitor može početi ranije pripremne radove.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 122. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 07/13, 16/13 i 6/15).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija: /; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa na rješenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za pripremne radove 50 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija: /; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Obrazloženje zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Urbanistička saglasnost Nadležno ministarstvo Kopija
Dokaz o pravu građenja (Zemljižno-knjižni izvadak, Saglasnost trećeg lica za gradnju na njegovom zemljištu) Opštinski sud ZK ured Original
Projekat tehnologije i organizacija građenja Investitor Original
Saglasnost za priključak na javni put Direkcija za ceste Original/Ovjerena kopija
Prethodna elektroenergetska saglasnost (ukoliko je potreban privremeni priključak za gradilište) JP Elektroprivreda BiH Original
Saglasnost komunalnog preduzeća (ukoliko se ukaže potreba, za privremeni priključak na gradilište) Javno komunalno preduzeće Original
Odobrenje nadležnog organa za privremeno zauzimanje i korištenje
javne površine (ukoliko se radi o takvom slučaju)
Opština Original/Ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do pravosnažnosti odobrenja za građenje
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.