VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edin Kadrić, Viši stručni saradnik za prostorno planiranje
Telefon: 038 224 257
E-mail: minurbanizam@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Usaglasiti glavni projekat sa urbanističko-tehničkim uslovima datim u urbanističkoj saglasnosti, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju,tehničkim propisima i standardima koji se odnose na građenje predmetne građevine čiji je konačni cilj izdavanje odobrenja za građenje, nakon čije pravosnažnosti građenje može početi.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99), Zakon o građevinskom zemljištu, član 64.-68. (“Službene novine FBiH”, broj: 25/03); Zakon o vodama, član 107.-139. (“Službene novine FBiH”, broj: 70/06); Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 108.-121. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 07/13, 16/13 i 6/15); Zakon vodama, član 41.-43. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 6/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija: /; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa na rješenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje 0,05% od predračunske vrijednosti objekta 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija: /; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Vrsta i opis građenja
Lokacija građenja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija urbanističke saglasnosti Nadležno ministarstvo Kopija
Dokaz o pravu građenja (Zemljišno-knjižni izvadak, Saglasnost trećeg lica za gradnju na njegovom zemljištu) Opštinski sud Original
Ažurni geodetski snimak Opštinska služba za katastar Original
Glavni projekat Investitor Original
Sanitarna saglasnost (samo za pojedine slučajeve) Sanitarni inspektor Original
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina (može se produžiti za još jednu godinu)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.