VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edin Kadrić, Viši stručni saradnik za prostorno planiranje
Telefon: 038 224 257
E-mail: minurbanizam@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Osigurati da izvođač zanatskih radova u okviru djelatnosti građenja dobije odgovarajuću licencu, da su ispunjeni kvalifikaciono-stručni, iskustveni i materijalno-tehnički uslovi.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju i građenju, član 96. stav 3. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 07/13, 16/13 i 6/15); Pravilnik o definisanju minimalnih stručnih i materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati izvođači zanatskih radova u okviru djelatnosti građenja da bi dobili licencu, Sve odredbe (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 4/10 i
13/10).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija: /; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa na rješenje 10 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija: /; Prima:Budžet BPK Goražde
Troškovi postupka 150 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 621; Budžetska organizacija: 230 1001; Prima: Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o registarciji Nadležna Opštinska služba Ovjerena kopija
ID broj i šifra djelatnosti Porezna uprava Ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uslova stručne osposobljenosti Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Uvjerenje o nekažnjavanju (odgovorne osobe podnosioca zahtjeva) Nadležni sud Original
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 20 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.