VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoline
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mubera Ušanović, Viši stručni saradnik za zaštitu okoline
Telefon: 038 224 257
E-mail: minurbanizam@bih.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ima za cilj visok nivo zaštite okoline, kako bi se negativni uticaji sveli na minimum i postigla makismalna očuvanost kvaliteta okoline, uz evidentiranje izvora emisija iz pogona i postrojenja i propisanih mjera za sprečavanje odnosno smanjenje emisija iz postorojenja kao i mjera planiranih za monitoring emisija.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o zaštiti okoline, član 43-48. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 5/05, 11/08 i 8/11); Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu da budu izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinksu dozvolu, Sve odredbe (“Službene novine BPK goražde”, broj: 1/05, 16/11 i 2/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija:230 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa na rješenje za izdavanje okolinske dozvole 100 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija:230 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon
Kontakt osoba
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz planskog akta odnosnog područja sa ucrtanom legendom o namjeni površina šireg područja i namjenama površine predmetne lokacije Nadležni organ Original/Ovjerena kopija
Lokaciju pogona i postrojenja kao i opis pogona i postrojenja i aktivnosti (plan, tehnički opis rada, itd), osnovnih i pomoćnih sirovina, ostalih supstanci i energije koja se koristi ili koju proizvodi pogon i postrojenje Registrovana pravna osoba za izradu studija za zaštitu okoliša Original/Ovjerena kopija
Izvod iz sudskog registra privrednih subjekata Nadležni sud Original
Kopija katastarskog plana Nadležna opštinska služba za katastar Original
Zemljišnoknjižni izvadak o pravu korištenja objekta u skladu sa traženom namjenom Nadležni sud Original
Uverenje o upisu u jedistveni registar obveznika indirektnih poreza Uprava za indirektno oporezivanje Original
Studija o uticaju na okolinu Ovlaštena pravna osoba za izradu studija Original
Ažurna geodetska podloga sa ucrtanim obuhvatom predmetne gradnje u elektronskom obliku Ovlašteno lice za poslove geodezije Original elektronska forma
Studija o zraku, samo za pogone i postrojenja koja imaju emisije zagađujućih materija u zraku Ovlašteno pravno lice Original/Ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 120 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 60 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.