VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Safet Starhonić , Viši samostalni referent za pitanja raseljenih osoba i izbjeglica
Telefon: 038 228 439
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se obezbjedi bolji standard života socijalno ugroženog stanovništva
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u BiH, član 10. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 23/99, 21/03 i 33/03 ); Zakon o raseljenim licima i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH, član 11. (“Službene novine FBiH”, broj: 15/05 ); Zakon o Vladi BPK Goražde , član 23. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 8/15 ); Zakon o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u BPK Goražde , član 11. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 14/04 i 6/08 ); Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde za 2016.godinu- ekonomski kod 614 200, tačka 5.2.2. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 12/16 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
JMBG
Osnovni podaci o podnosiocu zahtjeva (godina rođenja, ukupan broj članova domaćinstva, broj maloljetnih članova domaćinstva, broj starijih članova domaćinstva 65+)
Opis zahtjeva
Podaci o banci
Podaci o statusu podnosioca zahtjeva i njegove porodice
Imovinski podaci o podnosiocu zahtjeva
Datum i potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o statusu raseljene osobe (opći kriteriji za poboljšanje stambenih uslova povratnika i raseljenih lica) Općina Original / ovjerena kopija
Prijava za dobrovoljni povratak podnosi se u skladu sa Uputsvom o povratku BiH izbjeglica i raseljenih osoba na teritoriji BiH (opći kriteriji za poboljšanje stambenih uslova povratnika i raseljenih lica) Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu stana odnosno ZK izvadak ili Odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba ili Rješenje o povratu imovine/stanarskog prava (opći kriteriji za poboljšanje stambenih uslova povratnika i raseljenih lica) Općinski sud/ Komisija za imovinske zahtjeve/ Općina Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju (opći kriteriji za poboljšanje stambenih uslova povratnika i raseljenih lica) Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Potpisana i ovjerena izjava korisnika pomoći da nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje (opći kriteriji za poboljšanje stambenih uslova povratnika i raseljenih lica) Općina Original / ovjerena kopija
Korisnik pomoći pripada određenim skupinama što se dokazuje svim validnim dokumentima kojima se potvrđuje pripadnost određenim skupinama (posebni kriteriji za poboljšanje stambenih uslova povratnika i raseljenih lica) Centar za socijalni rad/ Zdravstvena ustanova/ Poslodavac koji je zaposlio povratnika u mjesto povratka/ Original / ovjerena kopija
Dokaz da se korisnik nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja (tranzitno-prihvatni i kolektivni centri), alternativnom smještaju ili zadovoljava uslove i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj (posebni kriteriji za poboljšanje stambenih uslova povratnika i raseljenih lica) Tranzitno-prihvatni ili kolektivni centar/ Općina Original / ovjerena kopija
Kućna lista ili Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstva (posebni kriteriji za poboljšanje stambenih uslova povratnika i raseljenih lica) Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz da je povratnik u prijeratno mjesto prebivališta na području FBiH ili povratnik iz FBiH u prijeratno mjesto prebivališta za područje RS i Brčko Distrikta BiH (fizička lica- opći kriteriji izbora korisnika pomoći za održivost povratka) Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz da ima rješeno stabmeno pitanje u mjestu povratka (fizička lica- opći kriteriji izbora korisnika pomoći za održivost povratka) Općinski sud/ Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz da raspolaže ili u traženom roku može obezbijediti sve potrebne/tražene preduslove za implementaciju projekta (fizička lica- opći kriteriji izbora korisnika pomoći za održivost povratka) Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Dokaz o ranijoj korištenosti/nekorištenosti finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak (fizička lica- posebni kriteriji izbora korisnika pomoći za održivost povratka) Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Kućna lista ili Izvod iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstva (fizička lica-posebni kriteriji izbora korisnika pomoći za održivost povratka) Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz o pripadnostima ranjivim kategorijama (fizička lica-posebni kriteriji izbora korisnika pomoći za održivost povratka) Općina/ Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Biznis plan odnosno projekat za djelatnost (fizička lica-posebni kriteriji izbora korisnika pomoći za održivost povratka) Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Dokaz o nezaposlenosti, radni ili drugi status podnosioca zahtjeva i članova domaćinstva (fizička lica-posebni kriteriji izbora korisnika pomoći za održivost povratka) Zavod za zapošljavanje/ Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz o registrovanoj djelatnosti ili poljoprivrednog gazdinstva, odnosno da je pokrenut postupak registracije (fizička lica-posebni kriteriji izbora korisnika pomoći za održivost povratka) Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz da su programske aktivnosti usmjerene ka zapošljavanju povratničke populacije (pravna lica- opći kriteriji koji se odnose na pomoć pri zapošljavanje i samozapošljavanju povratnika u privredi i poljoprivredi) Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Izvod iz sudskog registra odnosno dokaz o registrovanoj djelatnosti (pravna lica- opći kriteriji koji se odnose na pomoć pri zapošljavanje i samozapošljavanju povratnika u privredi i poljoprivredi) Općinski sud/ Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz o ranijoj korištenosti /nekorištenosti finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak (pravna lica- posebni kriteriji koji se odnose na pomoć pri zapošljavanje i samozapošljavanju povratnika u privredi i poljoprivredi) Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Biznis plan odnosno projekat za djelatnost, sa priloženim dokazima o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost (pravna lica- posebni kriteriji koji se odnose na pomoć pri zapošljavanje i samozapošljavanju povratnika u privredi i poljoprivredi) Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Dokaz o broju povratničkih domaćinstava/ povratnika kojima će projekat koristiti (pravna lica- posebni kriteriji koji se odnose na pomoć pri zapošljavanje i samozapošljavanju povratnika u privredi i poljoprivredi) Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Dokaz o ostalim izvorima prihoda za sufinansiranje projekta od strane drugih donatora (pravna lica- posebni kriteriji koji se odnose na pomoć pri zapošljavanje i samozapošljavanju povratnika u privredi i poljoprivredi) Podnosilac zahtjeva/ Donator Original / ovjerena kopija
Dokaz o postojanju odobrenog projekta, građevinske dozvole, urbanističke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta (pravna lica- posebni kriteriji koji se odnose na pomoć pri zapošljavanje i samozapošljavanju povratnika u privredi i poljoprivredi) Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz o ocjeni finansijskog i ekonomskog stanja poslovnog subjekta (pravna lica- posebni kriteriji koji se odnose na pomoć pri zapošljavanje i samozapošljavanju povratnika u privredi i poljoprivredi) Banka Original / ovjerena kopija
Dokaz o spremnosti sufinansiranja projekta (pravna lica- posebni kriteriji koji se odnose na pomoć pri zapošljavanje i samozapošljavanju povratnika u privredi i poljoprivredi) Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Izvod iz sudskog registra ili dokaz o registrovanoj djelatnosti (pravna lica- opći kriteriji za program obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu) Općinski sud/ Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz da su predloženi projekti usmjereni ka rješavanju infrastrukturnih i drugih problema značajnih za razvoj održivog povratka i širu društvenu zajednicu (pravna lica- opći kriteriji za program obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu) Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Dokaz o spremnosti sufinansiranja projekta od strane podnosioca prijave ili drugih donatora (pravna lica- posebni kriteriji za program obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu) Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Dokaz o postojanju odobrenog projekta, građevinske dozvole, urbanističke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta (pravna lica- posebni kriteriji za program obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu) Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz o broju povratničkih domaćinstava/ povratnika kojima će projekat koristiti (pravna lica- posebni kriteriji za program obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu) Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Dokaz o očekivanim rezultatima mjerljivih efekata koji idu u prilog stvaranju preduslova za kvalitetni život povratnika (pravna lica- posebni kriteriji za program obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu) Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 60 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 2 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva