VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Safet Starhonić , Viši samostalni referent za pitanja raseljenih osoba i izbjeglica
Telefon: 038 228 439
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se obezbjedi bolji standard života socijalno ugroženom stanovništvu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u BiH, član 10. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 23/99, 21/03 i 33/03 ); Zakon o raseljenim licima i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH, član 11. (“Službene novine FBiH”, broj: 15/05 ); Zakon o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u BPK Goražde , član 11. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 14/04 i 6/08 ); Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde za 2016.godinu- ekonomski kod 614 200, tačka 5.2.2 (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 12/16 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
JMBG
Osnovni podaci o podnosiocu zahtjeva (godina rođenja, ukupan broj članova domaćinstva, broj maloljetnih članova domaćinstva, broj starijih članova domaćinstva 65+)
Opis zahtjeva
Podaci o banci
Podaci o statusu podnosioca zahtjeva i njegove porodice
Imovinski podaci o podnosiocu zahtjeva
Datum i potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokumentacija koja opisuje njegov socijalni status se prilaže po potrebi (Izjava, Potvrda kojom dokazuje status socijalno ugoržene osobe, Potvrda BIZ-a) Podnosilac zahtjeva/ Centar za socijalni rad/ Općina Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 60 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 2 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva