VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Safet Starhonić , Viši samostalni referent za pitanja raseljenih osoba i izbjeglica
Telefon: 038 228 439
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se obezbijedi zdravstveno osiguranje povratnika koji nemaju obezbjeđenu zdravstvenu zaštitu ni po kojem drugom osnovu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o pravima lica koja se vraćaju iz BPK u mjesto prijeratnog prebivališta , član 6. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 13/15 i 6/16 ); Odluka Vlade BPK Goražde o ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u RS, sve odredbe (Broj: 03-37-1702/16 od 01.07.2016.godine )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime roditelja
JMBG
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Podaci o predmetu zahtjeva
Potpis podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o prebivalištu ili ovjerena kopija lične karte za sve punoljetne članove domaćinstva Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Uvjerenje da je imao status raseljene osobe u FBiH Općina Original / ovjerena kopija
Ovjerena Izjava da nema zdravstveno osiguranje u mjestu povratka u RS Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih (za svakog maloljetnog člana porodičnog domaćinstva) Općina Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 2 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 7 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) tekuća kalendarska/budžetska godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva