VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muhamed Hadžić , Stručni savjetnik za socijalnu i dječiju zaštitiu i zaštitu civilnih žrtava rata
Telefon: 038 228 439
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odobravanje odnosno davanje saglasnosti za rad ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, član 32. (“Službene novine FBiH”, broj: 9/10 ); Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje javnih ustanova za profesionalnu rehabilitaciju , član 9. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 13/11 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Kontakt podaci
Osnovni podaci o ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pismeno obrazloženje postojanja trajne potrebe za obavljanje djelatnosti profesionalne rehabilitacije Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Osnivački akt, kojim su utvrđeni osnovni zadaci, dugoročni ciljevi, plan i program rada ustanove, osiguran odgovarajući prostor, oprema, stručni kadar, te definisano finansijranje i materijalna sredstva za osnivanje i rad ustanove Podnosilac zahtjeva Kopija uz Original na uvid
Program rada Podnosilac zahtjeva Kopija uz Original na uvid
Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Podnosilac zahtjeva Kopija uz Original na uvid
Dokaz o vlasništvu (ZK izvadak ili Ugovor o zakupu objekta na najmanje 5 godina, odnosno drugi pravno valjan dokument kojim se dokazuje pravo korištenja prostora) Općina/ Notar Original / ovjerena kopija
Upotrebna dozvola za predmetni građevinski objekat vezano za poslovnu djelatnost koja će se obavljati u objektu Općina Original / ovjerena kopija
Saglasnost općine za obavljanje djelatnosti Općina Original / ovjerena kopija
Pravilnik o protivpožarnoj zaštiti Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30/60 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva