VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muhamed Hadžić , Stručni savjetnik za socijalnu i dječiju zaštitiu i zaštitu civilnih žrtava rata
Telefon: 038 228 439
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odobravanje odnosno davanje saglasnosti za rad ustanovama socijalne zaštite
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, član 48., 49. i 50. (“Službene novine FBiH”, broj: 36/99, 54/04, 39/06 i 45/16 ); Uredba sa Zakonskom snagom o ustanovama , sve odredbe (“Službeni list RBiH”, broj: 6/92 ); Pravilnik o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u FBiH , sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 15/13 ); Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, član 48. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 7/08, 2/13 i 12/13 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Kontakt podaci
Osnovni podaci o ustanovi socijalne zaštite
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pismeno obrazloženje postojanja trajne potrebe za osnivanje ustanove socijalne zaštite Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Osnivački akt, kojim su utvrđeni osvnovni zadaci, dugoročni ciljevi, plan i program rada ustanove, osiguran odgovarajući prostor, oprema, stručni kadar, te definisano finansijranje i materijalna sredstva za osnivanje i rad ustanove Podnosilac zahtjeva Kopija uz Original na uvid
Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Podnosilac zahtjeva Kopija uz Original na uvid
Dokaz o vlasništvu (ZK izvadak ili Ugovor o zakupu objekta na najmanje 5 godina, odnosno drugi pravno valjan dokument kojim se dokazuje pravo korištenja prostora) Općina/ Notar Original / ovjerena kopija
Upotrebna dozvola za predmetni građevinski objekat vezano za poslovnu djelatnost koja će se obavljati u objektu Općina Original / ovjerena kopija
Saglasnost općine za obavljanje djelatnosti Općina Original / ovjerena kopija
Pravilnik o protivpožarnoj zaštiti Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Rješenje o ispunjavanju uslova za pružanje usluga socijalne zaštite u ustanovama (minimalnih standrada u pogledu opreme, prostora i kadra) Ministarstvo za socijalnu politiku zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30/60 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva