VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fahrudin Forto , Viši stručni saradnik za normativno pravne poslove
Telefon: 038 228 439
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se izvrši izmjena ili dopuna postojećeg rješenja o obavljanju zdravstvene djelatsnosti u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi u skladu sa novim okolnostima a na zahtjev stranke
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 57., 165. i 166. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/10 i 75/13 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 10 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Kontakt podaci
Podaci o svrhi izmjene postojećeg rješenja
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokumentacija o novoj odogovrnoj osobi (ovisi o izmjeni ili dopuni rješenja) Podnosilac zahtjeva/ Obrazovna ustanova Original / ovjerena kopija
Važeće Rješenje o obavljanju zdravstvene djelatnosti u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Original / ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dodatna dokumentacija (osnivački akt ukoliko se radi o promjeni odgovorne osobe ili dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu stručnog kadra ukoliko se radi o produženju radnog vremena kao dokaz o pokrivenosti radnog vremena sa brojem uposlenika) Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 7 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva