VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fahrudin Forto , Viši stručni saradnik za normativno pravne poslove
Telefon: 038 228 439
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 46., 47. i 48. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/10 i 75/13 ); Pravilnik o bližim uvjetima, načinu, postupku obavljanja metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi , član 14. (“Službene novine FBiH”, broj: 79/13 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 10 KM Taksena markica
Naknada za rad komisije 600 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 631 ; Budžetska organizacija : 190 1001; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Kontakt podaci
Osnovni podaci o obavljanju metoda i postupaka alternativne medicine
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu u sudski registar Općinski sud Original / ovjerena kopija
Rješenje kantonalnog ministarstva o ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Original / ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz da ima osigurane uvjete opreme i odgovarajuće vrste i količine lijekova i medicinskih sredstava za obavljanje odgovarajućih metoda i postupaka alternativne medicine Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Saglasnost nadležne komore Federalna odnosno kantonalna komora Original / ovjerena kopija
Dokaz da ima osiguranog najmanje jednog zdravstvenog radnika sa dozvolom kantonalnog ministarstva za obavljanje alternativne medicine Podnosilac zahtjeva/ Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Original / ovjerena kopija
Dokaz o obučenosti-osposobljenosti zdravstvenog radnika za obavljanje odgovarajućih metoda i postupaka alternativne medicine Zdravstvena ustanova/ Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Original / ovjerena kopija
Licencu izdatu od nadležne komore za zdravstvenog radnika Nadležna komora zdravstvenih radnika Original / ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
Dokaz o uplati naknade za rad komisije Banka ili BH Pošta Original
Dokaz o vlasništvu prostora odnosno Ugovor o zakupu poslovnog prostora Općina / Notar Original / ovjerena kopija
Rješenje o pretvaranju stambenog prostora u poslovni prostor (ukoliko je zdravstvena ustanova smještena u navedenom prostoru) Općina Original / ovjerena kopija
Sanitarna saglasnost na prostor izdatu od strane sanitarnog inspektora Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Original / ovjerena kopija
Atest o ispravnosti elektroinstalacija u prostoru Ovlašteno preduzeće Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva