VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fahrudin Forto , Viši stručni saradnik za normativno pravne poslove
Telefon: 038 228 439
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad specijalizirane trgovine za promet medicinskih sredstava na malo
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o apotekarskoj djelatnosti, član 24. (“Službene novine FBiH”, broj: 40/10 ); Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo , član 17. (“Službene novine FBiH”, broj: 41/12 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Taksa sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 10 KM Taksena markica
Naknada za rad komisije 600 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 631 ; Budžetska organizacija : 190 1001; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Kontakt podaci
Osnovni podaci o specijaliziranoj trgovini za promet medicinskih sredstava na malo (ime i prezime odgovornog lica, adresa odnosno sjedište, radno vrijeme)
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji (za pravno lice) Općinski sud Original / ovjerena kopija
Identifikacioni dokument (za fizičko lice) Ministarstvo za unutrašnje poslove Ovjerena kopija
Naznačenje obima i vrste prometa medicinskih sredstava u specijaliziranoj trgovini Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta prostora, uključujući i dokaz o vlasništvu odnosno zakupu navedenog prostora Podnosilac zahtjeva/ Notar Original / ovjerena kopija
Spisak opreme, što uključuje i dokaz o porijeklu opreme (računi, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu medicinske opreme, darovnica i sl.) Ovlašteni dobavljač medicinskih sredstava i opreme Original / ovjerena kopija
Dokaz o upisu medicinskih sredstava u Registar medicinskih sredstava kod Agencije, u zavisnosti od obima i vrste prometa medicinskih sredstava u specijaliziranoj trgovini Agencija za lijekove i medicinska sredstva Original / ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju stručne literature, propisa koji regulišu promet medicinskim sredstvima na malo, kao i spisak medicinskih sredstava koja su prijavljena u Registar medicinskih sredstava kod Agencije, u zavisnosti od obima i vrste prometa medicinskih sredstava u specijaliziranoj trgovini Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Dokaz o provedenoj obuci zaposlenih lica (ukoliko se specijalizirana trgovina bavi prometom medicinskih sredstava klase IIb i III, visoki i najviši stepen rizika) Ovlašteni proizvođačmedicinskih sredstava, odnosno nosilac upisa medicinskogsredstva u Registar medicinskih sredstava kod Agencije Original / ovjerena kopija
Spisak stručnog kadra sa urednom ličnom dokumentacijom zaposlenika koji će biti u stalnom radnom odnosu Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
Dokaz o uplati naknade za rad komisije Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva