VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fahrudin Forto , Viši stručni saradnik za normativno pravne poslove
Telefon: 038 228 439
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad privatne prakse odnosno grupne privatne prakse
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o zdravstvenoj zaštiti , član 165. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/10 i 75/13 ); Pravilnik o uvjetima za obavljanje private prakse, grupne private prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenim ustanovama, član 58., 59. i 61. (“Službene novine FBiH”, broj: 104/13, 16/14 i 66/15 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 10 KM Taksena markica
Naknada za rad komisije 600 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 631 ; Budžetska organizacija : 190 1001; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Kontakt podaci
Osnovni podaci privatne prakse odnosno grupne privatne prakse (ime i prezime odgovornog lica, adresa odnosno sjedište, radno vrijeme)
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Diploma o završenom medicinskom, stomatološkom, farmaceutskom, ili farmaceutsko-biohemijskom fakultetu, fakultetu zdravstvenih studija. Ukoliko se privatna praksa obavlja od strane zdravstvenih radnika sa završenom srednjom medicinskom školom, kao i srednjom zubotehničkom školom prilaže se svjedočanstvo o završenoj srednjoj medicinskoj školi odnosno srednjoj zubotehničkoj školi Obrazovna ustanova Original / ovjerena kopija
Dokaz o položenom stručnom ispitu u svom stručnom zvanju Federalno ministarstvo zdravstva/ Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Original / ovjerena kopija
Dokaz o položenom specijalističkom odnosno subspecijalističkom ispitu ukoliko se podnosi zahtjev za obavljanje privatne prakse u oblasti specijalističkih odnosno subspecijalističkih djelatnosti Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija
Dokaz o dodatnoj edukaciji iz ultrazvučne dijagnostike ukoliko se u okviru privatne prakse obavljaju poslovi ultrazvučne dijagnostike Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju rješenja Ministarstva kojim se dozvoljava obavljanje metoda i postupaka alternativne medicine, ako će se u privatnoj praksi odnosno grupnoj privatnoj praksi obavljati i metode i postupci alternativne medicine Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Original / ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Licenca za rad izdata od nadležne federalne odnosno kantonalne komore iz oblasti zdravstva, a koja je registrovana za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence Federalna odnosno kantonalna komora Original / ovjerena kopija
Dokaz da je državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na teritoriji Federacije Općina/ Ministarstvo za unutrašnje poslove Original / ovjerena kopija
Dokaz da je radno sposoban za obavljanje privatne prakse Zdravstvena ustanova Original / ovjerena kopija
Dokaz da je poslovno sposoban Centar za socijalni rad Original / ovjerena kopija
Dokaz da mu pravosnažnom sudskom presudom ili odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja zdravstvene zaštite odnosno zaštitna mjera udaljenja dok te mjere traju Sud Original / ovjerena kopija
Dokaz da nije u radnom odnosu, odnosno da ne obavlja drugu samostalnu djelatnost, odnosno dokaz o najavi prekida radnog odnosa Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uvjeta prostora za obavljanje privatne prakse za koju se podnosi zahtjev, uključujući i dokaz o vlasništvu odnosno zakupu navedenog prostora Podnosilac zahtjeva/ Općina/ Notar Original / ovjerena kopija
Rješenje o pretvaranju stambenog prostora u poslovni prostor izdato od nadležnog organa, ukoliko se privatna privatna praksa obavlja u navedenom prostoru Općina Original / ovjerena kopija
Sanitarnu saglasnost na prostor izdatu od nadležne sanitarne inspekcije Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Original / ovjerena kopija
Atest o ispravnosti elektroinstalacija u prostoru Ovlašteno preduzeće Original / ovjerena kopija
Spisak medicinsko-tehničke opreme sa urednim atestima proizvođača i dokazu o redovnom servisiranju opreme, što uključuje i dokaz o porijeklu opreme (računi, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu medicinske opreme, darovnica i sl.) Ovlašteni dobavljač medicinske opreme Original / ovjerena kopija
Dokaz o upisu medicinskog sredstva koji je dio opreme u Registar medicinskih sredstava Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Original / ovjerena kopija
Dokazi o uspostavljenom sistemu upravljanja medicinskim otpadom u skladu sa važećim standardima, što podrazumijeva posjedovanje plana upravljanja medicinskim otpadom, opreme i ambalaže za zbrinjavanje medicinskog otpada ukoliko se isti transportuje do drugog lica Podnosilac zahtjeva/ Notar Original / ovjerena kopija
Pozitivno mišljenje nadležne federalne odnosno kantonalne komore koja je registrovana za izdavanje mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse Federalna odnosno kantonalna komora Original / ovjerena kopija
Zaključen i ovjeren ugovor o partnerstvu više zdravstvenih radnika koji se udružuju u grupnu privatnu praksu (za grupnu privatnu praksu) Notar Original / ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
Dokaz o uplati naknade za rad komisije Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva