VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fahrudin Forto , Viši stručni saradnik za normativno pravne poslove
Telefon: 038 228 439
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se utvrde ispunjenosti uslova u pogledu prostora, opreme i kadra za rad zdravstvene ustanove
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o zdravstvenoj zaštiti , član 57. (“Službene novine FBiH”, broj: 46/10 i 75/13 ); Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama , član 211.c) (“Službene novine FBiH”, broj: 26/12, 23/13, 90/13, 15/14 i 82/14 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 10 KM Taksena markica
Naknada za rad komisije 1000 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 631 ; Budžetska organizacija : 190 1001; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt podaci
Osnovni podaci o zdravstvenoj ustanovi (ime i prezime odgovornog lica, djelatnost, adresa/sjedište, radno vrijeme)
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odluka odnosno Ugovor o osnivanju (ukoliko je u procesu osnivanja) Notar Original / ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu prostora odnosno Ugovor o zakupu poslovnog prostora Općina / Notar Original / ovjerena kopija
Rješenje o pretvaranju stambenog prostora u poslovni prostor (ukoliko je zdravstvena ustanova smještena u navedenom prostoru) Općina Original / ovjerena kopija
Sanitarna saglasnost na prostor izdatu od strane sanitarnog inspektora Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Original / ovjerena kopija
Atest o ispravnosti elektroinstalacija u prostoru Ovlašteno preduzeće Original / ovjerena kopija
Spisak medicinsko-tehničke opreme sa urednim atestima proizvođača opreme kojim se potvrđuje kvalitet, ispravnost i sigurnost opreme u zdravstvenoj ustanovi; Zaključen ugovor o servisiranju medicinsko-tehničke opreme, te potvrdu o redovnom servisiranju; Oprema koja spada u medicinska sredstva mora imati certifikat o usklađenosti i oznaku o usklađenosti; Oprema koja spada u izvore jonizirajućih zračenja mora imati odobrenje
Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost
Ovlašteni dobavljač medicinskih sredstava i opreme/ Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Original / ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu opreme odnosno važeći, ugovor o zakupu opreme ili ugovor o lizingu Ovlašteni dobavljač medicinske opreme Original / ovjerena kopija
Spisak stručnog kadra sa urednom ličnom dokumentacijom uposlenika, dokaz da isti ispunjavaju uvjete kadra utvrđene pravilnikom, i to uvjete: stručne spreme, položenog stručnog ispita u struci, položenog specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita, licencu izdatu od nadležne federalne, odnosno kantonalne komore koja je registrovana za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence (za zdravstvene radnike) Obrazovna ustanova/ Federalna odnosno kantonalna komora koja je registrovana za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence (za zdravstvene radnike) Original / ovjerena kopija
Dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta (tražit će se u postupku verifikacije rada zdravstvene ustanove tek nakon utvrđivanja sistema sigurnosnih standarda od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine) Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH Original / ovjerena kopija
Dokazi o uspostavljenom sistemu upravljanja medicinskim otpadom u skladu sa važećim standardima, što podrazumijeva posjedovanje plana upravljanja medicinskim otpadom, opreme i ambalaže za zbrinjavanje medicinskog otpada ukoliko se isti transportuje do drugog lica Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Pozitivno mišljenje nadležne komore izdato u smislu člana 56. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Nadležna komora Original / ovjerena kopija
Pozitivno mišljenje nadležnog zavoda za javno zdravstvo izdato u smislu člana 56. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (samo za javnozdravstvene ustanove) Zavod za javno zdravstvo Original / ovjerena kopija
Dokaz o uplati naknade za rad komisije Banka ili BH Pošta Original
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva