VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Socijalna politika, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Fahrudin Forto , Viši stručni saradnik za normativno pravne poslove
Telefon: 038 228 439
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se omogući da djeca do polaska u osnovnu školu i starijim osobama od 65 godina starosti, koje ovo pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu, ostvare pravo na zdravstveno osiguranje
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200 (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH , član 86. stav 1. alineja 9. (“Službene novine FBiH”, broj: 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
JMB
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje iz PIO-a da ne prima penziju i da se ne nalazi na evidenciji aktivnih osiguranika ili Ovjerenu izjavu PIO/ Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija Osiguranik
Uvjerenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu da ne ostvaruje prava po bilo kom drugom osnovu Općina Original / ovjerena kopija Osiguranik
Potvrda Centra za socijalni rad da nije korisnik po bilo kom osnovu Centar za socijalni rad Original / ovjerena kopija Osiguranik
Uvjerenje o mjestu prebivališta Ministarstvo za unutrašnje poslove Ovjerena kopija Osiguranik
Lična karta Ministarstvo za unutrašnje poslove Na uvid Osiguranik
Zdravstvena knjižica (nepopunjena) i prijavni obrazac za obavezno zdravstveno osiguranje Zavod zdravstvenog osiguranja Na uvid Osiguranik
Vjenčani list supružnika i rodni list djece (za članove porodice ako ih osiguranik izdržava) Općina Original / ovjerena kopija Članovi porodice (ako ih osiguranik izdržava)
Potvrda o redovnom školovanju za djecu (za djecu ako ih osiguranik izdržava) Obrazovna ustanova Original / ovjerena kopija Članovi porodice (ako ih osiguranik izdržava)
Uvjerenje iz PIO-a za supružnika da nije korisnik penzije ili ovjerena Izjava (za supružnika ako ih osiguranik izdražava) PIO/ Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija Članovi porodice (ako ih osiguranik izdržava)
Potvrda Kantonalne službe za zapošljavanje da se vodi na evidenciji nezaposlenih (za suprižnika ako ih osiguranik izdržava) Zavod za zapošljavanje Original / ovjerena kopija Članovi porodice (ako ih osiguranik izdržava)
Potvrda Centra za socijalni rad da nije korisnik po bilo kom osnovu (za supružnika ako ih osiguranik izdržava) Centar za socijalni rad Original / ovjerena kopija Članovi porodice (ako ih osiguranik izdržava)
Uvjerenje o mjestu prebivališta Ministarstvo za unutrašnje poslove Ovjerena kopija Članovi porodice (ako ih osiguranik izdržava)
Lična karta Ministarstvo za unutrašnje poslove Na uvid Članovi porodice (ako ih osiguranik izdržava)
Zdravstvena knjižica (nepopunjena) Zavod zdravstvenog osiguranja Na uvid Članovi porodice (ako ih osiguranik izdržava)
Rodni list djeteta Općina Original / ovjerena kopija Za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu
Potvrda Kantonalne službe za zapošljavanje da se podnosilac zahtjeva vodi na evidenciji nezaposlenih Zavod za zapošljavanje Original / ovjerena kopija Za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu
Potvrda Centra za socijalni rad da podnosilac zahtjeva nije korisnik po bilo kom osnovu Centar za socijalni rad Original / ovjerena kopija Za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu
Uvjerenje o mjestu prebivališta (podnosioca zahtjeva) Ministarstvo za unutrašnje poslove Ovjerena kopija Za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu
Lična karta (podnosioca zahtjeva) Ministarstvo za unutrašnje poslove Na uvid Za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu
Zdravstvena knjižica (nepopunjena) Zavod za zdravstveno osiguranje Na uvid Za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 5 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 2 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 7 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Dok se ne promijene okolnosti na osnovu kojeg se ostvaruje dato pravo
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva