VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za pravosuđe,upravu i radne odnose BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za upravu, pravosuđe i rad/Odsjek za upravu i opšte poslove
DJELATNOST(I) Pravosuđe, uprava i radni odnosi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Šabanija, Stručni savjetnik za upravu i normativno-pravne poslove
Telefon: 038 227 251
E-mail: pravosudjebpk@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sindikat pored registracije mora biti reprezentativan da bi mogao djelovati (imati dovoljan broj članova, mora biti registrovan i sl.)
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o radu, član 4. stav 4. ( “Službene novine FBiH”, broj: 26/16)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji Nadležni organ Kopija uz uvid u original (za sinidikate registrovane u BIH/FBiH) Rješenje se pribavlja po službenoj dužnosti (za sinidkate registrovane u BPK Goražde).
Dokaz da se finansira iz članarina i drugih vlastitih prihoda Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Dokaz da ima potreban procenat učlanjenosti zaposlenih Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije).
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 30 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva