VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za pravosuđe,upravu i radne odnose BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za upravu, pravosuđe i rad/Odsjek za upravu i opšte poslove
DJELATNOST(I) Pravosuđe, uprava i radni odnosi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Emina Bašić, Viši samostalni referent za personalne poslove
Telefon: 038 227 251
E-mail: pravosudjebpk@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podnosiocu zahtjeva omogućiti obavljanje notarske djelatnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o notarima, član 30. stav 5. (“Službene novine FBiH”, broj: 45/02); Pravilnik o radu notara, član 19. “Službene novine FBiH”, broj: 13/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva (notara)
Adresa sjedišta
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 60 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 60 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA