VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za pravosuđe,upravu i radne odnose BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za upravu, pravosuđe i rad/Odsjek za upravu i opšte poslove
DJELATNOST(I) Pravosuđe, uprava i radni odnosi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Emina Bašić, Viši samostalni referent za personalne poslove
Telefon: 038 227 251
E-mail: pravosudjebpk@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odobrava se polaganje stručnog ispita, nakon čega se izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namješenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, član 28. a u vezi s članom 9. (“Službene novine FBiH”, broj: 75/05).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahjtev 2 KM Vrsta prihoda: /; Budžetska organizacija: /; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa na izdavanje uvjerenja 5 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 150 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Naknada za polaganje stručnog upravnog ispita 300 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda:722 421; Budžetska organizacija: /; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ovjerena diploma ili svjedočanstvo o završenoj srednjoj skoli Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu u trajanju najmanje 6 mjeseci Poslodavac Original/Ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
Dokaz o uplati naknade Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 15 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana (nakon obavljene procedure polaganja ispita). Rok za izdavanje uvjerenja nakon položenog ispita 5 radnih dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva