VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za pravosuđe,upravu i radne odnose BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za upravu, pravosuđe i rad/Odsjek za upravu i opšte poslove
DJELATNOST(I) Pravosuđe, uprava i radni odnosi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Šabanija, Stručni savjetnik za upravu i normativno-pravne poslove
Telefon: 038 227 251
E-mail: pravosudjebpk@hotmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Vrše se određene pravne promjene udruženja u Registar.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o udruženjima i fondacijama, član 33. (“Službene novine FBiH”, broj: 45/02).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Vrsta prihoda: /; Budžetska organizacija: /; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa na rješenje za upis promjene u registar udruženja građana 15 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija: 150 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Naknada za upis promjena udruženja u registar 100 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija: 150 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva (promjena statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti,osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje, članove organa upravljanja,pripajanje,spajanje ili transformaciju ili prestanak rada udruženja ili fondacije)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osnivački akt Podnosilac zahtjeva Original
Statut udruženja ili fondacije Podnosilac zahtjeva Original
Spisak članova organa upravljanja Podnosilac zahtjeva Original
Odluka nadležnog organa o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje udruženja ili fondacije Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz o uplati administrativne takse Budžet BPK/Pošta/Banka Original
Dokaz o uplati naknade Dokaz o uplati naknade Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije).
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva