VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ismet Omeragić , Načelnik sektora za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj
Telefon: 038 228 640
E-mail: ismet.omeragic@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Unapređenje usluga javnih preduzeća
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon Vladi BPK Goražde , član 23. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 8/15 ); Zakon o izvršenju budžeta, član 46. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 3/16 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv aplikanta
Registracijski broj
Datum registracije
Mjesto registracije
Zvanična adresa aplikanta
Naziv banke kod koje aplikant ima otvoren račun
Opis kadrovske i finansijske situacije aplikanta
Naziv projekta
Lokacija projekta
Pravni status aplikanta
Naziv posebnog cilja programa po kojem se traže sredstva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Sudsko rješenje o registraciji sa svim pojedinačnim prilozima Nadležni sud Ovjerena kopija
Uvjerenju o izmirenju obaveza PIO/MIO sa podacima o broju prijavljenih radnika Kantonalni porezni ured Goražde Original
Uvjerenje da odgovorna osoba nije u posljednjih 5 godina osuđivana u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu poslovnog ponašanja Kantonalni porezni ured Goražde Ovjerena kopija
Uvjerenje da nije pred stečajem ili likvidacijom Opštinski sud Ovjerena kopija
Izvještaj o finansijkom osiguranju (bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu) Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija Uvjerenja ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 7 dana nakon okončanja Javnog poziva.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 7 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do kraja godine u kojoj se raspisuje javni poziv.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva