VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo- Odsjek za vodoprivredu
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Medžida Raščić , Šef odsjeka za vodoprivredu
Telefon: 038 228 256
E-mail: privreda@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Vodnu dozvolu je potrebno pribaviti za sve objekte i aktivnost za koje je odredbama Zakona propisano izdavanje vodne saglasnosti, izuzev za vađenje materijala iz vodotoka
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o vodama , član 115.-118. ( “Službene novine FBiH”, broj: 70/06 ); Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata , član 12. i 13. ( “Službene novine FBiH”, broj: 31/15 ); Zakon o vodama BPK , član 41., 42. i 43. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 6/10 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 421; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Taksa na rješenje za izdavanje vodne dozvole 60 KM za ispuštanje otpadnih voda; 100 KM za korištenje vode u energetske i druge pogonske svrhe; 120 KM korištenje voda iz izvorišta za javno vodosnadbijevanje; 200 KM za proizvodnju i puštanje u promet hemijskih sredstava koja nakon upotrebe dospjevaju u vode 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 421; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime i prezime, prebivališta/adresa za punomoćnika ili zastupnika (ukoliko je određen)
Sjedište i adresa
Kontakt podaci (telefon ili elektronska pošta)
Podaci o objektu ili aktivnosti
Namjena
Lokalitet
Podaci o izdatoj Prethodnoj vodnoj saglasnosti, okolišnoj dozvoli ili urbanističkoj saglasnosti
Podaci o izdatoj Vodnoj saglasnosti
Podaci o izdatom Odobrenju za građenje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji privrednog društva (za pravna lica)/ Rješenje nadležnog organa o odobrenju za obavljanje djelatnosti (za obrtnike) Općinski sud/ Općina Ovjerena kopija
Rješnje o dodjeli Identifikacionog broja (za pravna lica) Porezni ured Ovjerena kopija
Uvjerenje o poreskoj registraciji (za pravna lica) Porezni ured Ovjerena kopija
Lična karta (za fizička lica) Ministarstvo za unutrašnje poslove Ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Banka ili BH Pošta Original
Punomoć zastupnika podnosioca zahtjeva (po potrebi) Nadležna ustanova Ovjerena kopija
Rješenje o odobrenju za građenje Općina/Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Kopija
Rješenje o izdavanju vodne saglasnosti Ministarstvo za privredu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Projekat izvedenog stanja Projektantska kuča Original / ovjerena kopija/ kopija
Opći akt o održavanju, korištenju i osmatranju vodnog objekta i postupanju u slučaju kvara ili havarije (za korištenje vode u energetske i druge pogonske svrhe, korištenje voda iz izvorišta za javno vodosnadbijevanje) Investitor Ovjerena kopija
Elaborat o ispitivanju kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika efluenta sa programom praćenja stanja voda (monitoringa) i rezultatima monitoringa (za ispuštanje otpadnih voda, za proizvodnju i puštanje u promet hemijskih sredstava koja nakon upotrebe dospjevaju u vode) Nadležna ustanova/Ovlaštena laboratorija Original / ovjerena kopija
Podaci o izdatoj okolišnoj dozvoli, urbanističkoj saglasnosti Općina/Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Ovjerena kopija/ kopija
Ostala dokumentacija po zahtjevu Ministarstva za privredu BPK Goražde: zapisnik komisije o tehničkom pregledu (za građenje novih objekata) Komisija za tehnički pregled koju formira nadležni organ za građenje (Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline ili nadležna Općina) Kopija
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksi za obrtnike i fizička lica (članovi porodice šehida, RVI, nezaposleni demobilisani borci, registrovani individualni poljoprivredni proizvođači čije je osnovno zanimanje poljoprivreda) BPK Gorazde Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 60 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 5 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 20 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva