VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo- Odsjek za vodoprivredu
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Medžida Raščić , Šef odsjeka za vodoprivredu
Telefon: 038 228 256
E-mail: privreda@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odlučuje se o postojanju uslova za ostvarivanje prava na vodu podnosioca zahtjeva, te ispunjavanju uslova udovoljavanja dokumentacije za izgradnju objekta i izvođenja aktivnosti
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o vodama , član 111., 112., 113. i 139. stav 2. ( “Službene novine FBiH”, broj: 70/06″ ); Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata , član 2.-6. ( “Službene novine FBiH”, broj: 31/15 ); Zakon o vodama BPK , član 42. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 6/10 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 421; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Taksa na rješenje za izdavanje prethodne vodne saglasnosti 25 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 421; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravne osobe/Ime i prezime
Ime i prezime, prebivališta/adresa za punomoćnika ili zastupnika (ukoliko je određen)
Sjedište i adresa
Kontakt podaci (telefon ili elektronska pošta)
Podaci o objektu ili aktivnosti
Namjena
Lokalitet
Dodatna obrazloženja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica) Općinski sud Ovjerena kopija
Rješenje o dodjeljenom indentifikacionom broju (za pravna lica) Porezni ured Ovjerena kopija
Uvjerenje o poreskoj registraciji (za pravna lica) Porezni ured Ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
Punomoć zastupnika podnosioca zahtjeva (po potrebi) Nadležni organ Ovjerena kopija
Studija izrađena od strane pravne osobe koja ispunjava propisane uslove i kriterije Projektantska kuća Kopija
ZK izvadak Općinski sud Original / ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Općina Kopija
Situacija terena sa ucrtanom lokacijom 1:25000 (u sklopu studije) Projektantska kuća Kopija
Mišljenje o usklađenosti planiranih aktivnosti sa dokumentima prostornog uređenja Nadležni organ za urbanizam Original
Dokumentacija o provedenim istraživanjima (u sklopu studije) Projektanska kuća Kopija
Ostala dokumentacija po zahtjevu Ministarstva za privredu BPK Goražde (projektni zadatak, idejni projekat) Podnosilac zahtjeva/ Projektanska kuća Original / ovjerena kopija/ kopija / na uvid
Lična karta (za fizička lica) Ministarstvo za unutrašnje poslove Ovjerena kopija
Rješenje nadležnog organa o odobrenju za obavljanje djelatnosti (za obrtnike) Općina Ovjerena kopija
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksi za obrtnike i fizička lica (članovi porodice šehida, RVI, nezaposleni demobilisani borci, registrovani individualni poljoprivredni proizvođači čije je osnovno zanimanje poljoprivreda) BPK Gorazde Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 5 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 20 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 3 godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva