VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Odsjek za poljoprivredu i šumarstvo
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ermina Bešlija , Stučni savjetnik za voćarstvo
Telefon: 038 224 028
E-mail: privreda@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Stvaranje uslova za povećanje obima poljoprivredne proizvodnje, povećanje zapošljavanja, povećanja broja samoodrživih poljoprivrednih proizvođača i osiguranja stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, član 2. (“Službene novine FBiH”, broj: 42/10 ); Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području BPK , član 8. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 04/13 ); Zakon o Vladi BPK , član 23. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 8/15 ); Zakon o izvršenju budžeta BPK , član 46. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 3/16 ); Odluka o usvajanju Programa novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2016.godinu, sve odredbe (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 15/16 ); Uputstva za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sve odredbe (Broj: 04-14-1611-2/16 od 18.11.2016.godine )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica/Ime i prezime
Broj RPG i RK
JMBG
ID broj
Adresa (prebivališta/sjedišta)
Kontakt telefon
Banka
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji (pravna lica)/ Rješenje o obavljanju djelatnosti (za obrtnike) Općinski sud/Općina Kopija uz Original na uvid
Rješenje o zadružnoj reviziji (samo za zadruge) Federalni zadružni revizor Original / ovjerena kopija
Ugovor sa bankom (za pravna lica i obrtnike i zadruge) Banka Kopija uz Original na uvid
Kantonalno poresko uvjerenje Porezni ured Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o indirektnim porezima (za pravna lica, obrtnike i zadruge) Porezni ured Original / ovjerena kopija
Potvrda o gazdinstvu/klijentu Općina Kopija uz Original na uvid
Potvrda o solventnosti iz banke (za pravna lica, obrtnike i zadruge) Banka Original / ovjerena kopija
Račun o kupovini komposta za svaki proizvodni ciklus Dobavljač Original / ovjerena kopija
Dokaz o uplačenoj uplati po računu Dobavljač Original / ovjerena kopija
Zapisnik o utvrđenim količinama komposta ubačenog u proizvodnji Ministarstvo za privredu Original
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksi za obrtnike (članovi porodice šehida, RVI, nezaposleni demobilisani borci, registrovani individualni poljoprivredni proizvođači čije je osnovno zanimanje poljoprivreda) BPK Gorazde Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana (30 dana od krajnjeg roka za podnošenje projekata administrativna provjera, zatim 30 dana Komisija razmatra i evaluira u periodu od maksimalno 30 dana od završetka administrativne provjere). Rok za pregled potpunosti dokumentacije 5 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 60 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) jednokratno za godinu na koju se Program odnosi
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva