VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Odsjek za poljoprivredu i šumarstvo
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ermina Bešlija , Stučni savjetnik za voćarstvo
Telefon: 038 224 028
E-mail: privreda@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje novčane podrške za razvoj poljoprivrede
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o novčanim podrškama i ruralnom razvoju , član 10. (“Službene novine FBIH”, broj: 42/10 ); Zakon o poljoprivredi , član 28. (“Službene novine FBiH”, broj: 88/07, 4/10 i 7/13 ); Pravilnik o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji , član 8. stav 4. (“Službene novine FBiH”, broj: 60/14 i 75/14 ); Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava”subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaj za poljoprivredu”utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva , sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 23/16 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Broj RPG
Broj RK
JMBG
ID broj
Adresa prebivališta
Broj tel/mob
Broj transakcijskog računa banke
Broj tekućeg/žiroračuna klijenta
U sistemu PDV-a
Demobilisani borac/ Razvojačeni branitelj
Vrsta proizvodnje
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji (za pravna lica)/Rješenje o obavljanju djelatnosti (za obrtnike) Općinski sud/Općina Original / ovjerena kopija
Potvrda o upisu u registar gazdinstva Općina Original / ovjerena kopija
Rješenje o zadružnoj reviziji (samo za zadruge) Federalni zadružni revizor Original / ovjerena kopija
PDV prijava (za pravna lica, obrtnike i zadruge) Porezni ured Original / ovjerena kopija
Faktura o prodajnoj količini Prodajna mjesta gdje se prodaje sadni materijal Original / ovjerena kopija
Ugovor sa bankom (za pravna lica, obrtnike i zadruge) Banka Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima (za pravna lica, obrtnike i zadruge) Porezni ured Original / ovjerena kopija
Uvjerenje o izmirenim javnim prihodima Porezni ured Original / ovjerena kopija
Zavisno od vrste proizvodnje podnosi se dodatna dokumentacija: posjednovni list (za proizvodnju sadnica i jagodičastog voća, i proizvodnju jabuke), računi o prodatim sadnicama (jagodičasto voće (malina i kupina), računi prodate količne jabuke ( za jabuke izraženo u kilogramima/tona), Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kojima se nalaze rasadnik-voćnjak, fitopatološki nalazi (nalaz o sortnoj čistoći za
sadnice)
Podnosilac zahtjeva/ Općina/ Ovlaštena preduzeća koja se bave prodajom sadnog materijala/ Federalni poljoprivredni zavod/Notar Original / ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksi za obrtnike i fizička lica (članovi porodice šehida, RVI, nezaposleni demobilisani borci, registrovani individualni poljoprivredni proizvođači čije je osnovno zanimanje poljoprivreda) BPK Gorazde Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 60 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) jednokratno tokom godine na koju se program odnosi
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva