VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Odsjek za poljoprivredu i šumarstvo
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ermina Bešlija , Stučni savjetnik za voćarstvo
Telefon: 038 224 028
E-mail: privreda@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Stvaranje uslova za povećanje obima poljoprivredne proizvodnje, povećanje zapošljavanja, povećanja broja samoodrživih poljoprivrednih proizvođača i osiguranja stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, član 2. (“Službene novine FBiH”, broj: 42/10 ); Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području BPK , član 8. (“Sluzbene novine BPK Goražde”, broj: 04/13 ); Zakon o Vladi BPK , član 23. (“Sluzbene novine BPK Goražde”, broj: 8/15 ); Zakon o izvršenju budžeta BPK , član 46. (“Sluzbene novine BPK Goražde”, broj: 3/16 ); Odluka o usvajanju Programa novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2016.godinu 03-14-1719/16 od 04.11.2016.godine , sve odredbe (Službene novine BPK Goražde, broj: 15/16 ); Uputstva za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sve odredbe (Broj: 04-14-1611-2/16 od 18.11.2016.godine )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Broj RPG i RK
JMBG
ID broj
Adresa (prebivališta/sjedišta)
Kontakt telefon
Banka
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji (pravna lica)/Rješenje o obavljanju djelatnosti (za obrtnike) Općinski sud/Općina Kopija uz Original na uvid
Rješenje o zadružnoj reviziji (samo za zadruge) Federalni zadružni revizor Original / ovjerena kopija
Ugovor sa bankom (za pravna lica i obrtnike i zadruge) Banka Kopija uz Original na uvid
Kantonalno poresko uvjerenje Porezni ured Ovjerena kopija
Uvjerenje o indirektnim porezima (za pravna lica, obrtnike i zadruge) Porezni ured Original / ovjerena kopija
Potvrda o gazdinstvu/klijentu Općina Kopija uz Original na uvid
Potvrda o solventnosti iz banke (za pravna lica, obrtnike i zadruge) Banka Original / ovjerena kopija
Zavisno od vrste proizvodnje podnosi se dodatna dokumentacija: posjednovni list (kod proizvodnje merkantilnog krompira,podizanje novih zasada jagodičastog voća i proizvodnja u zatvorenim prosotrima-plastenička proizvodnja) , kopija katastarskog plana (kod proizvodnje merkantilnog krompira,podizanje novih zasada jagodičastog voća i proizvodnja u zatvorenim prosotrima-plastenička proizvodnja), određene vrste fisklanog računa (kod nabavke sadnica), fitopatološki nalazi (kod sadnica),Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kojima se nalaze rasadnik-voćnjak Podnosilac zahtjeva/ Općina/ Ovlaštena preduzeća koja se bave prodajom sadnog materijala/ Federalni poljoprivredni zavod/ Notar Original / ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksi za obrtnike i fizička lica (članovi porodice šehida, RVI, nezaposleni demobilisani borci, registrovani individualni poljoprivredni proizvođači čije je osnovno zanimanje poljoprivreda) BPK Gorazde Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana (30 dana od krajnjeg roka za podnošenje projekata administrativna provjera, zatim 30 dana Komisija razmatra i evaluira u periodu od maksimalno 30 dana od završetka administrativne provjere). Rok za pregled potpunosti dokumentacije 5 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 60 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) jednokratno za godinu programa na koju se odnosi
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva