VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Odsjek za poljoprivredu i šumarstvo
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Indira Laković , Stručni savjetnik za poljoprivredu
Telefon: 038 224 028
E-mail: privreda@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Novčana podrška za razvoj poljoprivrede, povećanje zaposlenosti, te povećanje životnog standarda poljoprivrednih proizvođača
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Federacije BiH , član 4. stav 4. (“Službene novine FBiH”, broj: 42/10 ); Zakon o poljoprivredi , član 28. (“Službene novine FBiH”, broj: 88/07, 4/10 i 7/13 ); Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji , član 8. stav 4. (“Službene novine FBiH”, broj: 60/14 i 75/14 ); Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaj za poljoprivredu “utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva , I (“Službene novine FBiH”, broj: 23/16 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Broj RPG i RK
JMBG
ID broj
Adresa prebivališta/sjedišta
Broj telefona
Broj transakcijskog računa
Broj tekućeg/žiro-računa klijenta
Demobilisani borac/Razvojačeni branitelj (DA/NE)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o upisu u RPG i RK Nadležna općinska služba za poljoprivredu Original / ovjerena kopija
Kantonalno poresko uvjerenje Porezni ured Original / ovjerena kopija
Ugovor iz banke (za pravna lica i obrtnike) Banka Original / ovjerena kopija
Rješenje o odobravanju obavljanja poljoprivredne djelatnosti SPP i SPO (za obrtnike) Općina Ovjerena kopija
Uvjerenje o poreskoj registraciji Porezni ured Ovjerena kopija
Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta- fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti Federalni zavod za statistiku Ovjerena kopija
Uvjerenje o isplaćenim indirektnim porezima (za pravna lica i obrtnike) Porezni ured Ovjerena kopija
Potvrda o solventnosti računa (za pravna lica i obrtnike) Banka Ovjerena kopija
Dodatna dokumentacija zavisno od vrste proizvodnje: certifikat imanja (uzgoj razplodnih junica, držanje matičnog stada krava), potvrda o provedenim obaveznim mjerama (za sve vrste animalne proizvodnje), pasoš za životinju (za ono grlo za koji se ostvaruje novčani podsticaj za krupnu stoku), potvrda o utvrđenoj gravindnosti (kod ostvarivanja podsticaja za uzgoj rasplodnih junica), potvrda o vještačkom osjeminjavanju (kod ostvarivanja podsticaja za uzgoj rasplodnih junica), izvod iz jedinstvenog registra domaćih životinja (za ovce i koze), potvrda o upisu u jedinstveni registar domaćih životinja (za ovce i koze koje se obilježe u tekućoj godini odnosno koje se obilježavaju prvi put), potvrda o provedenim obaveznim mjerama (za ukupno stado za sitnu stoku, bazira se prvenstveno na jangnjadi), obrazac o prijavi kretanja životinja (za sitnu stoku ako je kupljena, prodata ili uginula), Izjavu za držanje junice za dalju reprodukciju za 3 godine ili da se proda na račun registrovanom otkupljivaču (za junice- krupna stoka), Izjava o držanju jagnjadi za potomstvo da ih drži 3 godine ili da ih proda na račun registrovanom otkupljivaču (za stinu stoku) Podnosilac zahtjeva/ Federalni agromediteranski zavod Mostar/ Nadležna veterinarska stanica/ Agencija za označavanje životinja Banja Luka Ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
Rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica) Općinski sud Original / ovjerena kopija
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksi za obrtnike i fizička lica (članovi porodice šehida, RVI, nezaposleni demobilisani borci, registrovani individualni poljoprivredni proizvođači čije je osnovno zanimanje poljoprivreda) BPK Gorazde Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 60 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani): 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) jednokratno odnosi se na godinu na koju se program odnosi
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva