VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Odsjek za poljoprivredu i šumarstvo
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Indira Laković , Stručni savjetnik za poljoprivredu
Telefon: 038 224 028
E-mail: privreda@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Povećanje obima poljoprivredne proizvodnje, povećanje zapošljavanja, povećanje broja samoodrživih poljoprivrednih proizvođača i osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednim proizvođačima
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i u ruralnom razvoju , član 2. (“Službene novine FBiH”, broj: 42/10 ); Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bosansko-podrinjskom kantonu , član 8. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 4/13 ); Zakon o Vladi BPK Goražde , član 23. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 8/15 ); Zakon o izvršenju budžeta , član 46. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 3/16 ); Odluka o usvajanju Programa novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2016.godinu , sve odredbe (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 15/16 ); Uputstvo za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sve odredbe ( Broj: 04-14-1611-2/16 od 18.11.2016.godine )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Broj RPG i RK
JMBG
ID broj
Adresa/Sjedište
Kontakt telefon
Podaci o banci
Broj tekućeg – žiro računa korisnika
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o upisu u RPG i RK Nadležna općinska služba za poljoprivredu Kopija uz Original na uvid
Kantonalno poresko uvjerenje Porezni ured Original / ovjerena kopija
Potvrda ili Ugovor iz banke Banka Kopija uz Original na uvid
Rješenje o odobravanju obavljanja poljoprivredne djelatnosti SPP i SPO (za obrtnike) Općina Kopija uz Original na uvid
Uvjerenje o poreskoj registraciji (pravna lica) Porezni ured Ovjerena kopija
Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta- fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti Federalni zavod za statistiku Ovjerena kopija
Uvjerenje o isplaćenim indirektnih porezima Porezni ured Ovjerena kopija
Potvrda o solventnosti računa Banka Original / ovjerena kopija
Dodatna dokumentacija zavisno od vrste proizvodnje: certifikat imanja (uzgoj razplodnih junica, držanje matičnog stada krava), potvrda o provedenim obaveznim mjerama (za sve vrste animalne proizvodnje), pasoš za životinju (za ono grlo za koji se ostvaruje novčani podsticaj za krupnu stoku), potvrda o utvrđenoj gravindnosti (kod ostvarivanja podsticaja za uzgoj rasplodnih junica), potvrda o vještačkom osjeminjavanju (kod ostvarivanja podsticaja za uzgoj rasplodnih junica), izvod iz jedinstvenog registra domaćih životinja (za ovce i koze), potvrda o upisu u jedinstveni registar domaćih životinja (za ovce i koze koje se obilježe u tekućoj godini odnosno koje se obilježavaju prvi put), potvrda o provedenim obaveznim mjerama (za ukupno stado za sitnu stoku, bazira se prvenstveno na jangnjadi), obrazac o prijavi kretanja životinja (za sitnu stoku ako je kupljena, prodata ili uginula), Izjava o držanju osnovnog stada ovaca i koza (za sitnu stoku), Izjavu za držanje junice za dalju reprodukciju za 3 godine (za junice- krupna stoka) Podnosilac zahtjeva/ Federalni agromediteranski zavod Mostar/ Nadležna veterinarska stanica/ Agencija za označavanje životinja Banja Luka Ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse BPK Gorazde Original
Rješenje o upisu u sudski registar (za pravna lica) Općinski sud Ovjerena kopija
Dokaz o oslobađanju od plaćanja administrativnih taksi za obrtnike (članovi porodice šehida, RVI, nezaposleni demobilisani borci, registrovani individualni poljoprivredni proizvođači čije je osnovno zanimanje poljoprivreda) BPK Gorazde Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana (30 dana od krajnjeg roka za podnošenje projekata administrativna provjera, zatim 30 dana Komisija razmatra i evaluira u periodu od maksimalno 30 dana od završetka administrativne provjere). Rok za pregled potpunosti dokumentacije 5 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) jednokratno za godinu na koju se Program odnosi
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva