VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Odsjek za poljoprivredu i šumarstvo
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Rasim Sijerčić , Načelnik sektora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Telefon: 038 227 857
E-mail: privreda@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Obavljanje djelatnosti lova, uključujući brigu o divljači i organizacija sportsko-privrednog lova
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o lovstvu , član 37. (“Službene novine FBiH”, broj: 4/06, 8/10 i 81/14 ); Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za godišnje korištenje lovišta (20 % u korist Bužeta Federacije BiH) ne može biti manje od 10% planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja divljači 102 050 00001066 98 Vrsta prihoda : 721 227; Budžetska organizacija : 240 1001; Primalac : Budžet FBiH ; Poziv na broj: 77
Naknada za godišnje korištenje lovišta (60% u korist BPK Goražde) ne može biti manje od 10% planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja divljači 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 721 227; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Naknada za godišnje korištenje lovišta (20 % u korist Općine) ne može biti manje od 10% planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja divljači Vrsta prihoda : 722 457 ; Budžetska organizacija : / 000 0000 ; Primalac : /; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv udruženja/Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt podaci
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji (za pravna lica) Općinski sud Kopija uz Original na uvid
ID broj Porezni ured Original / ovjerena kopija
Najpovoljnija ponuda Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Program gazdovanja lovištem Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
Bilans stanja i bilans uspjeha Računovodstveni biro Original / ovjerena kopija
Rješenje o obavljanju registrovane djelatnosti (za udruženja) Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Kopija uz Original na uvid
Dokaz o uplati nakande (ukoliko je već koristio lovište u zakup i/ili koncesiju) Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 20 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 30 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 10-30 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva