VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za opšte poslove- Odsjek za saobraćaj
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Meho Muratspahić , Šef odsjeka za saobraćaj
Telefon: 038 228 176
E-mail: meho.muratspahic@bpk.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prolaz vozila u ulicama sa privremenim ograničenjem saobraćaja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa na putevima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde , član 28. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 13/10 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 10 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Razlog traženja odobrenja
Kontakt podaci
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o vlasništvu vozila Ministarstvo za unutrašnje poslove Kopija
Potvrda o registraciji vozila Ministarstvo za unutrašnje poslove Kopija
Elaborat građevinskih radova (kod građevinskih radova) Izvođač radova Kopija
Dokaz o adresi vlasnika stana koji vrši preseljenje, vrijeme i dan (kod selidbe) Podnosilac zahjteva Kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Banka ili BH Pošta Original
Dokaz o adresi objekta da se nalazi u zoni ograničenog saobraćaja (u slučaju da se objekat nalazi u vlasništvu ili zakupu u zoni ograničenog saobraćaja) Podnosilac zahjteva Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva