VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za opšte poslove- Odsjek za saobraćaj
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Meho Muratspahić , Šef odsjeka za saobraćaj
Telefon: 038 228 176
E-mail: meho.muratspahic@bpk.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izmjena režima saobraćaja zbog bezbjednosti učesnika u saobraćaju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 171. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17 ); Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa na putevima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde , član 26. i 28. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 13/10 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Taksa za izdavanje rješenja o privremenoj obustavi saobraćaja 50 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa/Sjedište
Kontakt podaci
Vrijeme,rok i mjesto izmjene režima saobraćaja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Program manifestacije (u slučaju izmjene režima zbog manifestacije) Podnosilac zahtjeva Kopija
Elaborat građevinskih radova (u slučaju izvođenja građevinskih radova) Izvođač radova Kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 7 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) zavisno od zahtjeva podnosioca
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva