VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za opšte poslove- Odsjek za saobraćaj
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Meho Muratspahić , Šef odsjeka za saobraćaj
Telefon: 038 228 176
E-mail: meho.muratspahic@bpk.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prijem novih taksi prijevoznika.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o cestovnom prijevozu FBiH , član 10. (“Službene novine FBiH”, broj: 28/06 i 2/10 ); Odluka o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde , član 6. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 9/15 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Taksa za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za vršenje taksi prijevoza 50 KM (fizička lica); 100 KM (pravna lica) 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Podnosilac zahtjeva
Adresa
Kontakt podaci
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta (za fizička lica)/Rješenje upisa u sudski registar (za pravna lica)/ Rješenje o obavljanju registrovane djelatnosti/ (za obrtnike) Ministarstvo za unutrašnje poslove/ Općinski sud/ Općina Ovjerena kopija
Vozačka dovola Ministarstvo za unutrašnje poslove Ovjerena kopija
Uvjerenje o prebivalištu (za obrtnike)/ Sjedište pravnog lica (za pravna lica) Ministarstvo za unutrašnje poslove/ Općinski sud Ovjerena kopija
Potvrda o evidenciji nezaposlenih (za fizička lica za slobodnu licencu) Zavod za zapošljavanje Ovjerena kopija
Potvrda da nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitinu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti Nadležni sud Original / ovjerena kopija
Diploma o završenom najmanje III stepenu školske spreme (za obrtnike i fizička lica) Obrazovna ustanova Ovjerena kopija
Potvrda o izmirenim javnih prihodima (za pravna lica i obrtnike) Porezni ured Original / ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 20 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 15 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva