VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za opšte poslove- Odsjek za saobraćaj
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Meho Muratspahić , Šef odsjeka za saobraćaj
Telefon: 038 228 176
E-mail: meho.muratspahic@bpk.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da se dokažu uslovi za ispunjavanje uslova za obavljanje posebnog obrta (prijevoz tereta).
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBIH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 9. i 16. (“Službene novine FBiH”, broj: 35/09 i 42/11 ); Pravilnik o obliku i načinu vođenja registra saglasnosti za obavljanje posebnog obrta , sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 41/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 10 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Firma obrta
Adresa/Sjedište
Kontakt podaci
Općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Djelatnost na koju se daje saglasnost Općina Original / ovjerena kopija
Lična karta Ministarstvo za unutrašnje poslove Kopija
Identifikacioni broj obrta Općina Original / ovjerena kopija
Dokaz o ispunjavanju uslova za davanje saglasnosti prema posebnim propisima (Licenca prevoznika, Licenca vozila, Rješenje o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova, iskaznica vozača) Ministarstvo za privredu Kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 15 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 10 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva