VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za opšte poslove- Odsjek za saobraćaj
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Meho Muratspahić , Šef odsjeka za saobraćaj
Telefon: 038 228 176
E-mail: meho.muratspahic@bpk.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Privremena obustava saobraćaja zbog bezbjednosti učesnika u saobraćaju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, član 162. -169. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17 ); Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa na putevima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, član 26. i 38. (“Službene novine BPK”, broj: 13/10 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Taksa na rješenje o privremenoj obustavi saobraćaja 50 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica/ Ime i prezime
Adresa/ Sjedište
Kontakt podaci
Vrijeme,rok i mjesto privremene obustave saobraćaja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Elaborat o građevinskim radovima (ako se radi o obustavi zbog građenja) Podnosilac zahtjeva Kopija
Program manifestacije (ako se radi o obustavi zbog manifestacije) Podnosilac zahtjeva Kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 7 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) zavisno od zahtjeva podnosioca
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva