VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za opšte poslove- Odsjek za saobraćaj
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Meho Muratspahić , Šef odsjeka za saobraćaj
Telefon: 038 228 176
E-mail: meho.muratspahic@bpk.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Da dobije rješenje za obavljanje date djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o cestovnom prijevozu FBiH, član 13. stav 3. (“Službene novine FBiH,” broj: 28/06 i 2/10 ); Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu FBiH , član 2., 3. i 5. stav 1. (“Službene novine FBiH”, broj: 65/06, 18/08 i 56/10 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Taksa za licencu taksi prijevoza 100 KM (pravna lica); 50 KM (fizička lica) 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 121; Budžetska organizacija : 170 1001 ; Primalac : Budžet BPK ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv prijevoznika
Adresa
Kontakt telefon
Općina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje nadležnog suda o regisraciji (za pravna lica)/ Rješenje nadležne opštine o obavljanju djelatnosti (za obrtnike) Općinski sud/ Općina Original / ovjerena kopija
Potvrda o registraciji vozila Ministarstvo za unutrašnje poslove Ovjerena kopija
Potvrda o vlasništvu vozila Ministarstvo za unutrašnje poslove Kopija
Dokaz o raspolaganju kapitala po sjedištu putničkog vozila (za pravna lica) Banka Original
Uvjerenje da prijevoznik u poslijednjoj godini od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licence nije više od jednom kažnjavan za prekršaj iz Zakona na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti. Općinski sud Original / ovjerena kopija
Rješenje nadležnog ministarstva o ispunjavanju ostalih uslova za obavljanje djelatnosti (za pravna lica) Ministarstvo za privredu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Porezni broj Porezni ured Original / ovjerena kopija
Potvrda o izmirenim javnim prihodima Porezni ured Original / ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana (za fizička lica), 15 dana (za pravna lica). Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 1 dan
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 5 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva