VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Sektor za industriju, poduzetništvo, trgovinu i turizam
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Almas Pita , Načelnik sektora za industriju,poduzetništvo,trgovinu i turizam
Telefon: 038 224 264
E-mail: privreda@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Otvaranje novih obrta, zapošljavanje u postojećim obrtima, unapređenje rada i obrta, kroz ostvarivanje prava na novčani podsticaj.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o Vladi BPK Goražde , član 23. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 8/15 ); Zakon o izvšenju budžeta , član 46. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 3/16 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv aplikanta
Pravni status aplikanta
Mjesto registracije
Zvanična adresa aplikanta
Datum registracije
Naziv projekta
Lokacija projekta
Naziv posebnog cilja programa po kome se traže sredstva
Naziv banke kod koje aplikant ima otvoren račun
Broj bankovnog računa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ugovor o otvorenom bankovnom računu Banka Original
Uvjerenje(potvrda) da račun nije blokiran Banka Original
Dokaz da su i ranije registrovani za obrt (da je prebivalište na području BPK Goražde) Općina Ovjerena kopija U zavisnosti od programa, državna pomoć se daje i za start up podršku i novo upošljavanje.
Potvrda da nemaju neizmirenih obaveza po osnovu poreza ili ugovor kojim se repogramira isto Poreska uprava Original
Uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO i zdravstveno) sa listom osiguranika Poreska uprava Original
Uvjerenje/ potvrda o izmirenim obavezama Obrtničke komore BPK Goražde Obrtnička komora Original
ID broj aplikanta Poreska uprava Original / ovjerena kopija
Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica po “Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010” Federalni zavod za statistiku Ovjerena kopija
Ovjerena izjava o namjenskom trošenju sredstava iz aplikacione forme Podnosilac zahtjeva Original / ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana. Rok za pregled potpunosti zahtjeva 3 dana, nakon okončanja Javnog poziva.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 20 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Definisano Ugovorom, zavisno od apliciranog zahtjeva/Do kraja kalendarske godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva