VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Emir Sijerčić, Predsjednik Komisije za provođenje postupka za dodjelu koncesije na području BPK Goražde 038 221 913 privreda@bpkg.gov.ba
Emir Hodović, Član Komisije za provođenje postupka za dodjelu koncesije na području BPK Goražde 038 221 913 privreda@bpkg.gov.ba
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha administrativnog postupka je da se na što bolji način raspolaže javnim dobrima uz poštivanje načela javnosti, transparentnosti, ekonomičnosti, rentabilnosti, što sve ima za cilj da predmeti koncesije budu adekvatno iskorišteni, te da se na ime korištenja koncesije imaju određeni efekti u smislu pružanja usluga, novog upošljavanja, novih investicija i naravno pozitivni efekti po Budžet Kantona u smislu naplate koncesionih naknada odnosno povećanja prihoda Budžeta BPK
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o koncesijama BPK , član 27. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 5/03 i 11/15 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv aplikanta
Adresa
Kontakt podaci
Podaci o predmetu koncesije
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Elaborat o ekonomskoj opravdanosti (podaci o lokalitetu, namjeni, ulaganjima, efektima koncesije, opis tehničko-tehnološkog postupka korištenja prirodnog bogatstva) Ovlaštena projektantska kuća Original / ovjerena kopija
Izvod iz sudskog registra (za pravna lica) Općinski sud Original / ovjerena kopija
Dodatna dokumentacija po potrebi i mišljenju Komisije: kopija katastarskog plana (kod planirane izgradnje MHE, kod koncesije davanja lovišta, kod davanja koncesije za vađenje šljunka), kopija posjednovnog lista (kod planirane izgradnje MHE, kod koncesije davanja lovišta, kod davanja koncesije za vađenje šljunka), ZK izvadak (kod planirane izgradnje MHE, kod dodjele koncesije lovišta, kod davanja koncesije za vađenje šljunka) Podnosilac zahtjeva/ Općina/ Općinski sud Original / ovjerena kopija/ kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 60 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 60 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Zavisno od predmeta koncesije, gdje se za mali obim korištenja koncesije dodjeluje na period od 5 godina, a za ostale koncesije na period do 50 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.