VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Direkcija za ceste
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zlatko Kolaković , Viši refernet za katastar cesta, cestovnih objekata, horizontalne i vertikalne signalizacije
Telefon: 038 221 804
E-mail: direkcijazaceste@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Obezbijediti adekvatan način postavljanja reklamnih znakova u putnom i zaštitnom putnom pojasu saobraćajnice. Obezbijediti sigurno odvijanje saobraćaja za sve učesnike
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama BiH , član 144. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06 i 48/10 ); Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 6/06 i 48/10 ); Zakon o cestama , član 78. (“Službene novine FBiH”, broj: 12/10, 16/10 i 66/13 ); Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na putevima, član 43. stav 1. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 13/07 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za davanje saglasnosti za postavljanje reklamnih znakova 50 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 631; Budžetska organizacija : 170 1003; Primalac : Ministrastvo za privredu BPK Goražde – Direkcija za ceste ; Poziv na broj: /
Naknada za troškove izlaska na teren, vrijeme odlaska na teren i povratka sa terena 40 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 631; Budžetska organizacija : 170 1003; Primalac : Ministrastvo za privredu BPK Goražde – Direkcija za ceste ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Skica Nadležni općinski organ Original
Dokaz o uplati naknade za izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnih znakova Banka ili BH Pošta Original
Izvod iz katastarskog plana Nadležna općinska služba Ovjerena kopija
Urbanistička saglasnost za reklamne panoe površine preko 2m2 Nadležna općinska služba Ovjerena kopija
Dokaz o rješenim imovinsko-pravnim odnosima Općinski sud Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 1
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.