VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Direkcija za ceste
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zlatko Kolaković , Viši refernet za katastar cesta, cestovnih objekata, horizontalne i vertikalne signalizacije
Telefon: 038 221 804
E-mail: direkcijazaceste@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Obezbijediti sigurno priključivanje na javnu cestu, prilagoditi stanje na terenu novonastalim okolnostima, obezbijediti sigurno odvijanje saobraćaja za sve učesnike, ostvariti adekvatan pristup na javni put.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o cestama , član 60. i 61. (“Službene novine FBiH”, broj: 12/10, 16/10 i 66/13 ); Pravilnik za utvrđivanje uslova za projektovanje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste , član 20. (“Službene novine FBiH”, broj: 81/10 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za troškove izlaska na teren, vrijeme odlaska na teren i povratka sa terena 40 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 631; Budžetska organizacija : 170 1003; Primalac : Ministrastvo za privredu BPK Goražde – Direkcija za ceste ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime ili Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz katastra (pravna i fizička lica) Nadležni općinski organ Ovjerena kopija
Izvod iz posjedovnog lista (fizička i pravna lica) Nadležni općinski organ Ovjerena kopija
Skica (za pravna i fizička lica) Nadležni općinski organ Original
Dokaz o uplati nakande Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 10
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.