VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za privredu BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Direkcija za ceste
DJELATNOST(I) Privreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zlatko Kolaković , Viši refernet za katastar cesta, cestovnih objekata, horizontalne i vertikalne signalizacije
Telefon: 038 221 804
E-mail: direkcijazaceste@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Obezbjeđenje adekvatanog postavljanja instalacija cjevovoda u trupu saobraćajnice i sigurno odvijanje saobraćaja za sve učesnike.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ); Zakon o cestama , član 64. (“Službene novine FBiH”, broj: 12/10, 16/10 i 66/13 ); Pravilnik o visini naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim cestama , član 4. (“Službene novine FBiH”, broj: 7/11 )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za davanje saglasnosti za polaganje infrastrukturnih vodova (vodovod, plinovod, kanalizacija, tk instalacije, elektro inastalacije i sl.) paralelno sa osovinom ceste a pored trupa ceste 1.) sa prekopom trupa puta 500 KM, 2.)sa bušenjem trupa puta 300 KM, 3.) ovješene objekte ili kroz objekte 500 KM, 4.) za elektro, telefonske, antenske priključke, opremu i sl. 100 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 631; Budžetska organizacija : 170 1003; Primalac : Ministrastvo za privredu BPK Goražde – Direkcija za ceste ; Poziv na broj: /
Naknada za telekomunikacijske i električne kablove i slično (naknada po metru dužnom) 1 KM/m1 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 631; Budžetska organizacija : 170 1003; Primalac : Ministrastvo za privredu BPK Goražde – Direkcija za ceste ; Poziv na broj: /
Naknada za troškove izlaska na teren,vrijeme odlaska na teren i vrijeme povratka sa terena 40 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda : 722 631; Budžetska organizacija : 170 1003; Primalac : Ministrastvo za privredu BPK Goražde – Direkcija za ceste ; Poziv na broj: /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime ili Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz katastra (pravna i fizička lica) Nadležni općinski organ Ovjerena kopija
Izvod iz posjedovnog lista (fizička i pravna lica) Nadležni općinski organ Ovjerena kopija
Skica (za pravna i fizička lica) Nadležni općinski organ Original
Dokaz o uplati nakande Banka ili BH Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok je 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana. Rok za pregled potpunosti dokumentacije 3 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) : 1
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno-u slobodnoj formi.