VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elmedin Valjevčić, Stručni saradnik za sport
Telefon: 038 224 259
E-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela nagrade za sportsko priznanje koje BPK Goražde dodjeljuje za izuzetan doprinos i afirmaciju u sportu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o sportu BPK Goražde, član 72. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 8/11 1/14); Uredba o kantonalnoj nagradi za sport BPK Goražde, Sve odredbe, član (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 7/13).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Biografija sa ličnim podacima o kandidatu (zanimanje,zvanje,statusom u ustanovi zaposlenja ili drugoj organizaciji) Podnosilac zahtjeva Original
Uvjerenje o državljanstvu Podnosilac zahtjeva/Matični ured Original/Ovjerena kopija
Rješenje o upisu u Registar udruženja i fondacija Podnosilac zahtjeva/Ministarstvo za pravosudje, upravu i radne odnose BPK Goražde Original/Ovjerena kopija
Rješenje o upisu u Registar pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta Podnosilac zahtjeva/Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde Pribavlja se po službenoj dužnosti
Dokaz o prebivalištu ili boravištu (duži od 6 mjeseci na području BPK Goražde) Podnosilac zahtjeva/Ministarstvo unutrašnjih poslova-Sektor za administraciju Original/Ovjerena kopija
Dokaz o postignutim sportskim rezultatima, ostvarenjima i dostignućima u sportskoj djelatnosti (diploma,plaketa,nagrada,priznaje,uvjerenje,certifikat itd.) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz o stručnim,naučnim ili pedagoškim ostvarenjima u oblasti sporta Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 5 dana ( 3 dana za pregled dokumentacije).
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 5 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva