VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elmedin Valjevčić, Stručni savjetnik za sport
Telefon: 038 224 259
E-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sticanje prava na provođenje sportiskih aktinosti i djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o sportu , član 13. stav 1. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 8/11 1/14); Pravilnik o vođenju Registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou BPK Goražde, član 8. stav 2. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 13/11 i 1/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev 2 KM Prima: Budžet BPK
Taksa na rješavanje zahtjeva za upis profesionalnih klubova u registar pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta 10 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija:/; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnosioca zahtjeva
Sjedište podnosioca zahtjeva
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon i email podnosioca zahtjeva
Datum održavanja osnivačke skupštine
Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje (ime, prezime,svojstvo,JMB,adresa stanovanja)
Ciljevi osnivanja sportske organizacije
Vrsta sportske aktivnosti (obučavanje,trening,rekreativna aktivnost, sportska takmičenja)
Vrsta sportke djelatnosti (obučavanje,planiranje i vođenje fizičkog vježbanja, sportsko suđenje,organiziranje sportskih priprema i takmičenja, poslovi stručnog usavršavanja)
Područje djelovanja
Način sticanja sredstava
Stručni kadar (broj,zvanje,selekcije sa kojim se radi)
Privredna djelatnost kojom se sportska organizacija bavi
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Odluka o udruživanju na nivou BPK Goražde Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Saglasnost resornog ministarstva o usklađenosti sa članom 24.Zakona o sportu BPK Goražde (“Službene novine BPK Goražde”,broj:8/11) Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku, kulturu i sport Original
Rješenje o upisu u registar Ministarstva za pravosuđe,upravu i radne odnose BPK Goražde Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Statut Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje i predstavljanje (ime i prezime, godine i mjesto rođenja,adresa prebivališta i JMB) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana (3 dana za pregled dokumentacije)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 5 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva