VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA
Ime, prezime, pozicija Telefon E-mail
Amir Duhović, Stručni savjetnik za pravne poslove 038 224 259 obrazovanje@bpkg.gov.ba
Amira Borovac, Stručni savjetnik za predškolsko i osnovno obrazovanje 038 224 259 obrazovanje@bpkg.gov.ba
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odobravanje polaganje stručnog ispita za stručnog saradnika i sticanje uslova za rad u obrazovnim ustanovama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o srednjem odgoju i obrazovanju, član 122. (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 10/11 i 5/16); Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika,Sve odredbe (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 10/16).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu stručnog saradnika 20 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Naknada za polaganje stručnog ispita za stručnog saradnika 200 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 421; Budžetska organizacija:/; Prima:Budžet BPK
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rodni list Matični ured Original/Ovjerena kopija
Diplomu o stečenoj stručnoj spremi Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta (za kandidate koji u toku studija nisu polagali ove grupe predmeta) Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu u neposrednom odgojno-obrazovnom radu Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Evidentni list stažiranja Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Odluku nastavničkog vijeća o imenovanju mentora Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Odluku nastavničkog vijeća da je kandidat završio progaram stručnog usavršavanja i program pripreme za polaganje stručnog ispita Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Deset metodičkih priprema za nastavne sate koje je kandidat održao pod pokroviteljstvom mentora, odnosno istraživački rad koji je stručni saradnik izradio pod pokroviteljstvom mentora. Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi Budžet BPK/Pošta/Banka Original
Dokaz o plaćenoj naknadi Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana (3 dana za pregled dokumentacije).
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 15 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva