VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Ministarstvo za obrazovanje,mlade,nauku,kulturu i sport BPK Goražde
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Obrazovanje, mladi, nauka, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Duhović, Stručni savjetnik za pravne poslove
Telefon: 038 224 259
E-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućiti kandidatu polaganje dijela vozačkog ispita/poznavanja upravljanja motornim vozilom.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, član 179. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17); Pravilinik o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila, Sve odredbe (“Službeni glasnik BiH”, broj: 46/12).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješavanje zahtjva za polaganje ispita iz oblasti upravljanja motornim vozilom 10 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Taksa za izdavanje uvjerenja o položenom vozačkom ispitu 10 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Naknada troškova za ispit iz upravljanja motornim vozilom A,A1,B,B1 kategorije/potkategorije 60 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Naknada troškova za ispit iz upravljanja motornim vozilom C,C1 kategorije/potkategorije 70 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Naknada troškova za ispit iz upravljanja motornim vozilom BE,CE,C1E,DE,D1E kategorije/potkategorije 80 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Naknada troškova za ispit iz upravljanja motornim vozilom D,D1 kategorije/potkategorije 90 KM 132 731 04102931 54 Vrsta prihoda: 722 631; Budžetska organizacija: 200 1001; Prima:Budžet BPK Goražde
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Jedinstveni matični broj
Datum i mjesto rođenja
Državljanstvo
Zanimanje
Adresa stanovanja
Za koju kategoriju se polaže ispit
Autoškola kod koje je obavljeno osposobljavanje
Broj izlazaka na ispit
Da li posjeduje vozačku dozvolu za koju kategoriju vozila, kada i pod kojim brojem je izdata
Da li je podnosiocu prijave izrečena mjera zabrane izdavanja/oduzimanja vozačke dozvole, ako jeste od koga i za koje vrijeme
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopiju lične karte uz obavezan uvid u ličnu kartu Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom koje ne smije biti starije od godinu dana Zdravstvena ustanova Original
Potvrdu autoškole o završenom osposobljavanju iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama Podnosilac zahtjeva Original
Potvrdu autoškole o završenom osposobljavanju iz upravljanja motornim vozilom Podnosilac zahtjeva Original
Potvrdu o završenom osposobljavanju iz pružanja prve pomoći Crveni krst Original
Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole za kategoriju koju posjeduje ili uvjerenje o položenom vozačkom ispitu Podnosilac zahtjeva Original/Ovjerena kopija
Dokaz o plaćenim troškovima za polaganje ispita Pošta/Banka Original
Dokaz o plaćenim administrativnim taksama Budžet BPK/Pošta/Banka Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Zakonski rok 30 dana. Rok za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana (1 dan za pregled dokumentacije).
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva